Reglement optocht Heidefeest 2018

De optocht in Twijzelerheide wordt georganiseerd door de Feestcommissie Twijzelerheide onder verantwoording van het Plaatselijk Belang Twijzelerheide.

Advies bij bouwen:

In het belang van hun eigen veiligheid en die van het publiek verzoekt het Plaatselijk Belang Twijzelerheide en de Feestcommissie Twijzelerheide dringend aan deelnemers om de regels betreffende verkeersveiligheid en brandveiligheid in acht te nemen tijdens alle bouwactiviteiten.

1) Algemeen

 1. Dit reglement wordt van kracht vanaf het moment van opstellen voorafgaand aan de start van de optocht en blijft van kracht totdat de optocht op aanwijzing van de Feestcommissie ontbonden wordt. Indien een artikel in deze algemene bepalingen of in de regels voor verschillende uitleg vatbaar is, is de mening en beslissing van het Plaatselijk Belang Twijzelerheide voor elke deelnemer bindend.
 2. Dit reglement is voor iedereen beschikbaar op www.twijzelerheide.net of opvraagbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 3. Iedereen die een bewijs van inschrijving en een startnummer opgehaald heeft kan aan de optocht deelnemen.
 4. Iedere deelnemer aan de optocht heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Door middel van de inschrijving verplicht de deelnemer zich te houden aan deze regels.
 5. Deelnemers kunnen als gevolg van wangedrag of op grond van dit reglement de deelname aan de optocht worden ontzegd, uit de optocht worden genomen of worden uitgesloten voor de eindklassering. De beoordeling hiervan berust bij de Feestcommissie Twijzelerheide en het bevoegd gezag.
 6. Leden van de Feestcommissie Twijzelerheide zijn herkenbaar aan hun uniforme kleding.
 7. Indien de Feestcommissie Twijzelerheide twijfelt aan de deugdelijkheid of veiligheid van een wagen/oplegger heeft zij het recht de betreffende inschrijving deelname aan de optocht te weigeren.
 8. De deelnemers dienen de instructies en opstellingstijd van het instructieblad strikt op te volgen. Het te laat aanmelden voor opstelling bij de Feestcommissie Twijzelerheide kan uitsluiting van deelname of voor de eindklassering tot gevolg hebben.
 9. De posities in de optocht worden door de Feestcommissie Twijzelerheide bepaald na sluiting van de inschrijving. De positie in de optocht wordt bij opstelling voor de start van de optocht aan de deelnemers bekendgemaakt door de Feestcommissie Twijzelerheide.
 10. De deelnemers dienen de gehele optocht te volgen. Indien dit niet is geschied kan uitsluiting volgen voor de eindklassering.
 11. Voor ongevallen (zowel voor lichamelijke als materiele schade) tijdens de optocht aanvaardt het Plaatselijk Belang Twijzelerheide geen enkele aansprakelijkheid. Deelnemers worden dringend aangeraden om zelf een WA-verzekering af te sluiten en/of hun verzekerings-maatschappij te raadplegen.
 12. Aanwijzingen van de politie, daartoe bevoegde ambtenaren en de Heidefeestcommissie en haar medewerkers moeten meteen worden opgevolgd.

2) Jury

 1. De beoordelingsaspecten van de jury zijn schriftelijk vastgelegd en beschikbaar voor deelnemers.
 2. De uitslag van de jury is bindend, hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

3) Wetgeving en verkeersveiligheid

 1. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A.-verzekering moet zijn afgesloten en dat de bestuurder(ster) van voertuigen in het bezit moeten zijn van de wettelijk daarvoor vereiste papieren.
 2. Voertuigen die niet door de Rijksdienst voor Wegverkeer zijn toegelaten voor gebruik op de openbare weg zoals zelfbouw trekkers en opleggers/wagens dienen op een deugdelijke manier aan de voor -, achter- en zijkanten afgeschermd te zijn zodat er voor het publiek en de deelnemers geen onveilige situaties kunnen ontstaan zoals beklemming of verstrikt raken in een bewegend onderdeel.
 3. De grondspeling van de oplegger/wagen moet voldoende zijn om normale verkeersobstakels zoals verkeersdrempels en rotondes te nemen.
 4. Bij trekkers en opleggers/wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling ter voorkomen van vallen te zijn aangebracht.
 5. Een trekker dient ter beveiliging met de oplegger/wagen verbonden te zijn met breekkettingen.
 6. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, vooruit, achteruit of opzij, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar als gids voor de bestuurder te laten meelopen. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers.
 7. Voor bestuurders van voertuigen is het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Ook deelnemers jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol tijdens de optocht gebruiken.
 8. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie of Feestcommissie Twijzelerheide gegeven, in het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen.
 9. Tweewielige motorvoertuigen zoals brom- snor- en motorfietsen maar ook mini-bikes en eigen bouwsels op twee wielen uitgerust met een gemotoriseerde aandrijving moeten zich houden aan de aanwijzingen van de Feestcommissie Twijzelerheide.

4) Brandveiligheid

 1. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
 2. Het wordt sterk aangeraden om op motorvoertuigen en wagens/opleggers tenminste één goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg ABCpoeder voorhanden te hebben. Dit geldt ook voor elk ander object, niet zijnde een wagen/oplegger.
 3. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.
 4. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt.
 5. Met name aan de buitenzijde van een wagen/oplegger of object dient het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen te worden vermeden.
 6. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.

5) Gedragsregels

 1. Het gebruik van bier en sterkedrank dient tot een minimum te worden beperkt. Geen zichtbare biertap op de wagens, geen flessen aan de mond, geen drank uitdelen aan het publiek, geen dronkenschap. Het spreekt voor zich dat de chauffeurs geen alcoholische dranken mogen nuttigen voor of tijdens de optocht. 
  Het bestuur van de Feestcommissie is gemachtigd om een alcoholtest bij deelnemers af te nemen. Indien drankgebruik wordt vastgesteld bij een bestuurder of overmatig gebruik van een deelnemer kan de Feestcommissie besluiten om verdere deelname aan de optocht te verbieden. Tevens zal de deelnemer geen prijs kunnen winnen en is er GEEN recht op een eventuele aanspraak van startgeld.
 2. Als er op de wagens mechanische of levende muziek wordt gemaakt tijdens de optocht, moet men er rekening mee houden dat het wettelijk niet toegestaan is om de geluidsgrens van 80 dB(a) te overschrijden. Dit ter preventie van gehoorschade bij deelnemers, publiek of organisatie.
 3. Het is de deelnemers van de optocht niet toegestaan tijdens de optocht stil te staan, terug te lopen of rijden. Gebeurt dit toch dan kan dit in de jury beoordeling negatief doorwerken in de eindklassering.
 4. Het gebruik van verf e.d. tijdens de optocht (om iets uit te beelden) is zonder toestemming van de Feestcommissie Twijzelerheide niet toegestaan.
 5. Het niet toegestaan om andere materialen dan papier in de vorm van confetti en serpentine te strooien of te gebruiken om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te ondersteunen.
 6. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden mede in verband met de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers. Ook het produceren van rook is daarom niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden (b.v. door muziek, tekst of gedrag).
 8. Het is verboden om vuurwerk, alarmpistolen en losse flodders te gebruiken.
 9. Deelnemers worden geacht zich fatsoenlijk te gedragen en geen rommel of afval achter te laten. Het overstreden van deze bepaling kan betrokken worden in beoordeling door de jury.

6) Reclame

 1. Het sponsoren van grote wagens is toegestaan. Er mag ook passieve reclame gemaakt worden door naamsvermelding van de sponsoren. De totale oppervlakte die voor reclame gebruikt wordt mag evenwel de 2 m2 niet overschrijden.
 2. Het is niet toegestaan om via een geluidsinstallatie doorlopend reclame te maken.
 3. Deelnemers met duidelijke reclamedoeleinden dingen niet mee naar de prijzen. De beoordeling geschiedt door een neutrale jury en is bindend. Beroep is niet mogelijk.