Onderzoek naar multifunctioneel gebouw in Twijzelerheide

18 november 2019

Vanuit Twijzelerheide én Zwagerbosch is het initiatief opgestart om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken om diverse activiteiten te bundelen in één nieuw multifunctioneel gebouw. Dit met als doel om onze kinderen een goede en gezonde toekomst te kunnen bieden. Ook willen we zo krimp en achteruitgang tegengaan in onze dorpen.

Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen voor nieuwbouw van beide scholen (It Twaspan en De Reinbôge), maar ook voor de accommodatie van VVT. Hoewel beide ontwikkelingen los van elkaar staan, is vanuit meerdere partijen uit de dorpen de wens geuit om de mogelijkheid tot bundeling te onderzoeken. Zo kunnen de verschillende functies (onderwijs, sport en sociaal) elkaar versterken in een duurzaam en toekomstbestendige voorziening voor beide dorpen.

Deelnemende partijen
Naast de scholen en VVT denken ook het dorpshuis De Jister, de peuterspeelzaal It Boartershûske en de ijsbaanvereniging It iispylkje actief mee in het onderzoek. Plaatselijk Belang Twijzelerheide neemt een overkoepelende rol in, ondersteund door het plaatselijk belang van Zwagerbosch. Ook de gemeente Achtkarspelen is bij het onderzoek betrokken. Zo wordt onder meer gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidie om een dorpsvisie op te stellen. Hierdoor kunnen we ondersteuning inschakelen van een tweetal bureaus, te weten Partoer en Weusthuis & Partners.

Voorlopige voorkeur locatie
Vanuit de gedachte om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen bundelen, kijken we naar mogelijke locaties voor een nieuw multifunctioneel gebouw. Daarbij gaat de voorkeur vooralsnog uit naar de omgeving van het terrein van VVT en/of de ijsbaan. Waar dit gebouw dan exact gebouwd zou kunnen worden en hoe het er uit komt te zien, is nu nog niet bekend.

Planning
Inmiddels is een proces in gang gezet, waarbij wij de wensen van alle partijen naast elkaar leggen en de mogelijkheden binnen de gemeente Achtkarspelen bekijken. Begin 2020 moet uit het onderzoek blijken of onze wensen (financieel en ruimtelijk) ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Mocht dat het geval zijn, dan ligt er een plan dat nader uitgewerkt kan worden. Inwoners van beide dorpen krijgen vanaf dan de mogelijkheid om mee te denken; zij kunnen op het plan reageren en eigen ideeën en wensen inbrengen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over het plan.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag. Hiervoor organiseren wij een tweetal inloopavonden, te weten op dinsdag 26 november en dinsdag 3 december van 19.30 tot 21.00 uur in dorpshuis De Jister te Twijzelerheide. U kunt tussen deze tijden gewoon langs komen. Past dit u niet, dan kunt u ook contact opnemen met Plaatselijk Belang Twijzelerheide, via plaatselijkbelang@twijzelerheide.net

Wij houden u op de hoogte van het vervolg!

Namens alle betrokken partijen,
Plaatselijk Belang Twijzelerheide

Like of Deel op Facebook: