Nieuwsbericht ‘MFA Twijzelerheide’

Voor alle inwoners van Twijzelerheide & Zwagerbosch

Najaar 2020

Zoals wellicht bij u bekend is, hebben meerdere partijen vanuit Twijzelerheide én
Zwagerbosch de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het haalbaar is hun
activiteiten te bundelen in één nieuw multifunctioneel gebouw (MFA). In de zomer van
2019 is dit initiatief opgestart met als doel om onze kinderen een goede en gezonde
toekomst te kunnen bieden. Met dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de
laatste stand van zaken.

Wie en waarom
Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen voor nieuwbouw van beide
scholen (It Twaspan en De Reinbôge), maar ook voor de accommodatie van VVT. Hoewel
beide ontwikkelingen los van elkaar staan, is vanuit meerdere partijen uit de dorpen de wens
geuit om de mogelijkheid tot bundeling te onderzoeken. Zo kunnen de verschillende functies
(onderwijs, sport en sociaal) elkaar versterken in een duurzaam en toekomstbestendige
voorziening voor beide dorpen.
Naast de scholen en VVT doen ook het dorpshuis De Jister, de peuterspeelzaal It
Boartershûske en de ijsbaanvereniging It iispylkje actief mee aan de initiatiefgroep. Plaatselijk
Belang Twijzelerheide neemt een overkoepelende rol in, ondersteund door het plaatselijk
belang van Zwagerbosch.
Wat ging vooraf
Als locatie voor het multifunctionele gebouw werd gedacht aan het terrein van VVT. In
november van 2019 heeft de initiatiefgroep twee informatie-avonden georganiseerd om het
draagvlak te peilen. Deze avonden zijn redelijk tot goed bezocht. Vervolgens is in januari 2020
voor de omwonenden van de ijsbaan en de voetbalvelden nog een extra bewonersbijeenkomst
georganiseerd. Het, was het de bedoeling om daarna in maart 2020 nog een tweetal
bijeenkomsten te organiseren.
Geen extra bijeenkomst mogelijk
Helaas gooide het Corona-virus roet in het eten. Extra bijeenkomsten waren door de
landelijke maatregelen niet meer mogelijk, in ieder geval niet fysiek. Vanuit de positieve
gedachte dat rond de zomer waarschijnlijk meer mogelijk zou zijn, is de verdere uitwerking
van de ideeën tijdelijk stop gezet.
Gaandeweg bleek dat het Corona-virus ons langer in de greep zou houden dan we eerst
hadden gedacht. De plannen voor nieuwbouw van beide scholen en ook voor VVT kwamen
daarmee in (verdere) vertraging. Ook omdat niet duidelijk was wanneer we weer naar een
‘normale’ situatie terug keren. Dit belemmerde de wens van de initiatiefgroep om op korte
termijn duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van de ideeën. En daarmee zou het
ook langer duren voordat de beide dorpen duidelijkheid zouden krijgen.

Toch nadere uitwerking
Daarom heeft de initiatiefgroep ervoor gekozen om alvast bij de gemeente te peilen wat er
allemaal mogelijk is (ook financieel gezien). Dit op basis van de informatie die de
initiatiefgroep tot en met begin 2020 heeft kunnen verzamelen. Voor zover mogelijk is ook
het draagvlak aangegeven, met daarbij het besef dat dit niet volledig is omdat aanvullende
bijeenkomsten zoals gezegd niet mogelijk waren.
Het heeft geleid tot een voorstel voor twee locaties: een MFA ergens op het terrein van VVT,
of een Integraal Kind Centrum (IKC) op het terrein ‘grutte fjild’ (waar de scholen nu ook langs
staan). Beide opties zijn voor zover mogelijk gelijkwaardig uitgewerkt en vervolgens op
kosten gezet. Hieruit kwam naar voren dat het beschikbare budget bij lange na niet
toereikend is om geen van beide opties mogelijk te maken. Oftewel er moet geld bij willen de
voorzieningen in onze dorpen bij de tijd blijven.

Besluit van de gemeente
De initiatiefgroep heeft daarna het voorstel neergelegd bij het college van burgemeester &
wethouders van de gemeente Achtkarspelen. Voor alle duidelijkheid; aan de gemeente is
geen locatiekeuze gevraagd, maar om een uitspraak te doen of de gemeente mogelijkheden
ziet om te investeren in leefbaarheid van Twijzelerheide (en ook Zwagerbosch).
Half november heeft het college van b&w dit voorstel besproken. Op basis van het
uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek concludeert het college dat de plannen financieel niet
haalbaar zijn. Ook is het draagvlak over de locatie van een MFA binnen het dorp nog
verdeeld. Dit heeft geleid tot het besluit dat de gemeente op dit moment geen kansen ziet
voor een MFA. De nieuwbouw voor de scholen (als IKC) kan wel doorgaan; door de verdere
ideeën en wensen van de initiatiefgroep dreigt een streep gezet te worden.
Zeer binnenkort zal de gemeente dit besluit ook openbaar maken; met deze nieuwsbrief
brengt de initiatiefgroep u alvast hiervan op de hoogte.

Hoe verder
De initiatiefgroep heeft met de nodige teleurstelling kennis genomen van het besluit van de
gemeente. Aan de ene kant is het besluit van de gemeente begrijpelijk te noemen; gelet op
de bezuinigingen die de gemeente al moet door voeren. Aan de andere kant dreigen de
overige voorzieningen in Twijzelerheide (sociaal en sport) met dit besluit nog verder achter te
raken op de dorpen in onze omgeving.
De initiatiefgroep legt zich dan ook niet meteen neer bij dit besluit. Begin volgend jaar wil de
initiatiefgroep de stap naar de gemeenteraad maken. Dit met als doel om de noodzaak van
investeringen in de voorzieningen in Twijzelerheide op de politieke kaart van de gemeente
Achtkarspelen te zetten. En ook hier geldt: dit staat los van de keuze voor een MFA of IKC.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thea Kuipers van het Plaatselijk Belang
Twijzelerheide via de e-mail (plaatselijkbelang@twijzelerheide.net).

Namens de betrokken partijen,

Thea Kuipers, secretaris
Plaatselijk Belang Twijzelerheide