Twijzelerheide blij en trots met 40 jaar bakkerij Schotanus

TWIJZELERHEIDE  – Het was één grote verrassing dinsdagmorgen voor de jubilerende bakkerij Schotanus in Twijzelerheide. Bakker Wander Schotanus en zijn vrouw Jeltsje werden verrast door de komst van burgemeester Oebele Brouwer en een groot aantal vrienden en bekenden uit het dorp. Allemaal bedoeld om het 40-jarig jubileum van de bakkerij te vieren. 

“Dit is sa wichtich foar it doarp. Bakkerij Schotanus hat in sintraal plak yn it doarp en moatte je ris sjen hoefolle minsken hjir binne. Dat seit wat oer de betsjutting fan dizze bakker. Hiel wichtich foar de mienskip en it doarp Twizelerheide,” aldus burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. Bakker Wander Schotanus is er beduusd van. “Dit hie ik hielendal net verwachte. In boerd mei 40 derop is noch dêroan ta mar al dy minsken hjir. Yn ien wurd geweldich!”

In al die jaren zijn Wander en zijn vrouw Jeltsje goed op elkaar ingespeeld maar het lang niet altijd eens. “Ik betink wolris wat nijs. Mar at it Jeltsje net nei it sin is giet it net troch hear. Sy bepaalt it wat dat oanbelanget en dat fyn ik ek wol goed.” Dat de bakker vorig jaar nog de beste roggebrood van Fryslân maakte is een hoogtepunt. In 2005 was dat ook al het geval. Een dieptepunt is het overlijden van zijn broer, twee jaar geleden. “Yn ‘e wykeinen en op belangrike, drokke dagen wie hy der altyd. Dat misse wy oant de dei fan hjoed.”

De toekomst van bakkerij Schotanus in Twijzelerheide is nog onduidelijk. “Ik bin no 63 jier en dus hâldt it in kear op. Al gean ik noch wol even troch hear. Mar opfolging is ‘r net dus hoe’t it yn ‘e takomst komt wyt ik net. Mar miskyn geane wy noch wol even wat langer troch mei workshops en bernefeestjes. Dêr hâlde wy ek fan.” Eerst genieten ze nog even na van deze jubileumdag. “In prachtich stikje wurdearring, hiel moai!”

Bron: RTV NOF

VIDEO: Twijzelerheide blij en trots met 40 jaar bakkerij Schotanus · Foto('s): RTV NOF